ZACZĘŁO się wszystko w roku szkolnym 1961-1962, kiedy to pierwszy dzwonek wezwał uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracujących dla Gdańskiej Stoczni Remontowej na inauguracyjne zajęcia. Szkoła liczyła wówczas sześć klas pierwszych, wszystkie o kierunku ślusarskim. Pierwszym dyrektorem był Mieczysław Grzegorzewski, a praktyczną nauką zawodu kierował Piotr Wasylejko, mający duży udział w organizowaniu warsztatów szkolnych.
Ten początek nie należał do najłatwiejszych, głównie ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe do nauki teoretycznej. Przez wiele lat szkoła korzystała z gościnności innych placówek oświatowych. Początkowo z niewielkich pomieszczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 przy ul. Uczniowskiej 22. Później nauka odbywała się kolejno w Szkole Podstawowej nr 64 i nr 15. Od 1 wrzenia 1966 roku nastąpiła pewna poprawa warunków pracy szkoły, co stało się możliwe dzięki przeniesieniu zajęć teoretycznych do nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 22. W tym czasie szkoła miała też nowego dyrektora, był nim Stanisław Stolarek. Jednoczenie czyniono intensywne starania mające na celu budowę samodzielnego lokum. W 1968 roku starania te uwiecznione zostały powodzeniem. Do rangi historycznego już faktu zaliczyć można datę 11 listopada 1968 roku, kiedy to nastąpił uroczysty moment wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty nowej szkoły. Tempo budowy było wprost niezwykłe. Oprócz kierownictwa i szefostwa inwestycji GSR, dużej pomocy udzieliły także władze wojewódzkie. Cała budowa trwała tylko 10 miesięcy i 8 wrzenia 1969 roku nastąpił historyczny dzień w życiu szkoły - uroczyste otwarcie nowego budynku, który posiadał 14 sal do nauki przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wraz z gabinetami. Do dyspozycji uczniów była dobrze wyposażona biblioteka wraz z czytelnią i świetlicą. Powstał gabinet lekarski i stomatologiczny. Do budynku przylegała sala gimnastyczna oraz rozległe boisko szkolne. Nowy budynek szkolny stworzył możliwość rozszerzenia kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem Gdańskiej Stoczni Remontowej, co też wykorzystano powołując następujące typy szkół: Zasadniczą Szkołę Zawodową, Przyzakładową GSR, Liceum Zawodowe MPC przy GSR, Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla pracujących na podbudowie ZSZ, GSR Średnie Studium Zawodowe przy GSR. Szkoły te funkcjonowały do 1975 r., kiedy to decyzją Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych nastąpiło połączenie w/w typów szkół w jeden zbiorczy zakład szkolny pod wspólną nazwą - Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego przy Gdańskiej Stoczni Remontowej - rozpoczynający kształcenie od 1 września 1975 r. W skład zespołu wchodziły w/w typy szkół, z tym, że Liceum Zawodowe otrzymało nazwę - Liceum Zawodowe MPMCiR GSR. W wymienionych typach szkół kształcono uczniów dla potrzeb GSR w zawodach:
- elektromonter okrętowy
- tokarz monter maszyn i urządzeń okrętowych
- monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego
- monter rurociągów
- monter kadłubów okrętowych
- elektromechanik i mechanik naprawy maszyn i urządzeń
- technik mechanik.
19 czerwca 1986 roku Zespół Szkół Zawodowych Gdańskiej Stoczni Remontowej obchodził 25-lecie swojego istnienia. W 1990 roku Zespół został przekazany do prowadzenia Kuratorium Oświaty w Gdańsku i decyzją Kuratora z dniem 1.01.1991 roku przyjął nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdańsku-Oliwie, ul. Kołobrzeska 77. W tym czasie nie realizowano już kształcenia w Średnim Studium Zawodowym. Z powodu braku zapotrzebowania Gdańskiej Stoczni Remontowej na w/w zawody, szkoła zaczęła zmieniać profile kształcenia wygaszając stopniowo zawody stoczniowe, jednoczenie wprowadzając nowe, wynikające z zapotrzebowania na rynku pracy. Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla pracujących zmieniło w tym czasie nazwę na Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla dorosłych kształcąc w zawodach technik mechanik o kierunku samochodowym.
W 1992 roku Kurator Oświaty powołał Liceum Zawodowe Nr 14 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 77 i włączył w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. W szkole tej kształcili się uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z możliwością zdawania egzaminu dojrzałości. Kształcenie w Liceum Zawodowym zakończono w 1998 roku. Przygotowując się do reformy oświaty wzięliśmy, jako jedna ze 132 szkół, udział w eksperymencie jakim było kształcenie w nowoczesnym typie szkoły, mającym akceptację Unii Europejskiej - Liceum Technicznym. Zaczęło ono funkcjonować w naszym Zespole od 1.09.1995 roku. Zespół Szkół Zawodowych Gdańskiej Stoczni Remontowej zmienił nazwę, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 października 1990 roku nr OW.KPP.013/32/90, na Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Decyzja weszła w życie 1 stycznia 1991r. Nazwa ta funkcjonowała do 31 sierpnia 2006 r.

Od 1 września 2006 r., Uchwałą Rady Miasta Gdańska z 31 sierpnia 2006 r, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zmienił nazwę na Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe oraz powołano Szkołę Mistrzostwa Sportowego Nr 2 z dyscypliną - piłka siatkowa. W tym czasie w skład OSS i Z wchodziły:
- XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (poziom Liceum Ogólnokształcącego)
- XII Liceum Profilowane
- Technikum Nr 17
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 17.

W okresie od 31 sierpnia 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. – zostały zlikwidowane n/w szkoły:
- Technikum Nr 17
- XVII Liceum Profilowane
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2


W okresie od 1 stycznia 1991r do w skład zespołu zostały powoływane lub likwidowane następujące typy szkół:
od 1 września 1991 r. w skład ZSZ Nr 2 wchodziły:
- Liceum Zawodowe Nr 14,
- Szkoła Zasadnicza,
- Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej.
1września 1995 r. Uchwałą Rady Miasta Gdańska powołano w skład zespołu Liceum Techniczne Nr 2. Od 1 września 1995 r.w skład ZSZ Nr 2 wchodziły:
- Liceum Techniczne Nr 2
- Szkoła Zasadnicza
- Technikum dla Dorosłych
Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dniem 1 września 2002 r. powołano XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące. Od 1 września 2002r., w skład ZSZ Nr 2 wchodziły :
- Technikum na podbudowie gimnazjum
- Liceum profilowane na podbudowie gimnazjum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum
- Liceum Techniczne na podbudowie szkoły podstawowej
- Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej
- XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące


Z dniem 1 września 2010 r. - uchwałą Rady Miasta Gdańska z 29 kwietnia 2010 r. – szkoła funkcjonowała pod nazwą Ogólnokształcące Szkoły Sportowe, w skład których weszły:

- XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 2 (poziom Liceum Ogólnokształcącego).

Od 1 września 2017 r. w skład szkoły wchodzą: XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Nr 21.

Od 1 września 2019r. szkoła funkcjonuje pod nazwą XXI Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Sportowymi kształci młodzież uzdolnioną sportowo w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, piłka siatkowa,
fitness, piłka ręczna.
Proponujemy również  klasę biologiczno-chemiczna z promocją zdrowia (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski).