• Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub droga pocztową.

  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących  sposobu  załatwiania spraw.
 

Szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów
 • rejestr wydanych kart motorowerowych
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje przejazdów służbowych i opłat pocztowych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr korespondencji
 • archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.