Drodzy Rodzice, Opiekunowie
zapraszamy na kolejne spotkanie Gdańskiego Forum Rodziców, odbędzie się w sobotę tj. 15 czerwca w godz. 9.30 - 11.00 online. Spotkanie będzie poświęcone aspektom prawnym tematu: Wsparcie i wzajemna odpowiedzialność. Współpraca szkoły i rodziców.
Serdecznie zapraszamy.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ0ZDQwOGYtYTlkNS00ZDFiLTg2ZDEtNWQ4NTk2YmZhNGUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22e71b37d8-2539-44fc-ab63-af06c771b78d%22%7d
Z pozdrowieniami
Bogumiła Bieniasz 
we info


stopka_Hanza czerwiec 2024.png

Urząd Miejski w Gdańsku
e-mail: we.info@gdansk.gda.pl