W porozumieniu z Dyrekcją WE zapraszamy na kolejne spotkanie Gdańskiego Forum Rodziców, które odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 25 maja br. online, godz. 9.30 - 12.00. Temat spotkania: W co gramy między sobą, aby uzyskać uwagę i poczuć się OK w rodzinie?

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdjYThkM2YtNmY4MC00ZDgzLTliYzYtNzYwOGEzY2FhZWU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22e71b37d8-2539-44fc-ab63-af06c771b78d%22%7d

Z pozdrowieniami
Lucyna Maculewicz
Dyrektorka Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 
80-858 Gdańsk, Ul. Wałowa 21
Tel. 58 301-07-21